23/10/2013

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

VAN:
Season Your Life
Bovenweg 205
1834 CM Sint Pancras

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker van de Algemene Voorwaarden: Season Your Life/Janine van Grevenstein – van der Vorst,
verder te noemen Season Your Life. Opdrachtgever (naam en adresgegevens)
verder te noemen de opdrachtgever. Overeenkomst:  overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Season Your Life en een Opdrachtgever voor zover daar niet schriftelijk en met goedkeuring van beide partijen van is afgeweken.
2. Door ondertekening van de offerte verklaart de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Season Your Life, voor de uitvoering van activiteiten door derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. De offertes van Season Your Life zijn vrijblijvend; Season Your Life is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3. Season Your Life behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een cursus of coaching niet door te laten gaan.
4. Van aanvaarding van het aanbod in de offerte is pas sprake als beide partijen het over de inhoud van de offerte eens zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Uitvoering van de overeenkomst vindt pas plaats na ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.
2. Season Your Life zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist dat bepaalde werkzaamheden door derden worden verricht dan zal Season Your Life die derde partij pas inschakelen na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Season Your Life worden verstrekt.
5. Indien door Season Your Life of door Season Your Life ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Season Your Life zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Season Your Life daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Season Your Life geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Season Your Life kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Season Your Life en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd zoals vastgelegd in de offerte.
2. De opdracht wordt uitgevoerd op de in het aanbod genoemde data tenzij Season Your Life en Opdrachtgever anders overeenkomen.

Artikel 7 Honorarium
1. De kosten voor Opdrachtgever worden vastgesteld door ondertekening van de offerte.
Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Season Your Life, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen op een door Season Your Life aan te geven wijze. Door ondertekening van de offerte verklaart de Opdrachtgever zich daarmee akkoord

Artikel 9 Incassokosten
1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
2. Indien Season Your Life hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte redelijke in- en buitengerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Season Your Life. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Season Your Life in staat is adequaat te reageren.
2. Season Your Life is gehouden binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken omtrent de ingediende klacht en eventuele gevraagde voorzieningen. Indien Season Your Life de klacht gegrond acht, zal Season Your Life de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Season Your Life slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Opzegging
1.Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden
of vanwege de overige in artikel 12 genoemde bepalingen. Voor opzegging binnen een periode van 4 maanden
voor aanvang van de opdracht geldt de annuleringsregeling zoals beschreven onderaan in deze overeenkomst.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Season Your Life is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst de Season Your Life ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Season Your Life op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Season Your Life de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien Season Your Life aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien de Opdrachtgever klachten heeft en Season Your Life aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid wat betreft de uitvoering van de opdracht te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in de offerte voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Season Your Life aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Season Your Life toegerekend kunnen worden.
4. Season Your Life houdt zich strict aan de beroepscode voor register Arbeids- en Organisatiepsychologen van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, en aan de beroepscode voor erkende loopbaanprofessionals van het NOLOC.

Artikel 14 Vrijwaringen
1. De Opdrachtgever vrijwaart Season Your Life voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Season Your Life gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Season Your Life zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Season Your Life niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Hier is ook artikel 13.4 van toepassing met betrekking tot geheimhouding. Season Your Life is alleen gemachtigd informatie te delen na uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers van producten van Season Your Life. Dit geldt voor alle derden, ook de betalende opdrachtgever, indien deze niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke deelnemer.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Season Your Life behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Season Your Life toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Season Your Life verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Season Your Life worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Season Your Life behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen Season Your Life en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing
tenzij anders is overeengekomen. Season Your Life heeft het recht een geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.

Annuleringsregeling
Onder de overmacht zoals beschreven in artikel 15 valt o.a. ook ziekte van de trainer of afmelding vanwege ernstige familieomstandigheden. De opdrachtgever zegt toe in deze geen schadeclaim of andere kosten bij Season Your Life in rekening te brengen. Voor opzegging door de opdrachtgever na ondertekening van de offerte en binnen een periode van 4 maanden voor aanvang van de opdracht geldt de volgende regeling:

Voor coachingsgesprekken geldt dat deze uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd dienen te worden. Is dit niet het geval, dat factureert Season Your Life deze afspraak.
Voor trainingen en andere opdrachten geldt de volgende regeling:
Bij annuleren tot een maand voor aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden en uitvoer factureert Season Your Life 35%
Bij annuleren tot 1 week voor aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden en uitvoer factureert Season Your Life 65%
Bij annuleren minder dan een week voor aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden en uitvoer factureert Season Your Life 100%

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.